Index of /VVER 2013 - Day I., PDF/Chernigov G - 1 presentation