Index of /VVER 2013 - Day I., PDF/Chernigov G - 2 presentation